Predaj autodielov Škoda, Volkswagen, Audi, Seat a ďalších s rozvozom po Bratislave

Košík 0x

0,00 €

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchoduwww.mototechdiely.sk(ďalej len „BOSTON K+R, s.r.o.“):

BOSTON K+R, s.r.o.

Martina Kollára 56,

908 43 Čáry,

IČO: 47 577 681

IČ DPH: SK2024004499

 

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.mototechdiely.skv rozsahu:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu

Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu

 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 1. Marketingu a to formou:

2.1   Zasielania noviniek a reklamných informácií na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.mototechdiely.skv rozsahu:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska,   telefónne číslo, emailová adresa

Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa,

2.2   Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo po registrácii na stránkach internetového obchodu www.mototechdiely.sk,alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, alebo mailom na adresu info@mototechdiely.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

2.3   Zákazník internetového obchodu nakupujúci prostredníctvo stránky spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. bude v rámci marketingu touto spoločnosťou vyzvaný na ohodnotenie kvality poskytnutých služieb a tovaru. Za týmto účelom spracováva spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. meno a mailovú adresu kupujúceho.

 

 

 1. Vzdialenej správy e-shopu:

3.1   S firmami spravujúcimi vzdialeným prístupom naše webové stránky a e-shop máme uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy a spracúvajú osobné údaje v našom mene. Naša spoločnosť využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Uvedené firmy majú prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, identifikačné a autentizačné údaje, záznamy o činnostiach osoby (logy) na úrovni aplikácií, domény, sieťovej, komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry, cookies

Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, identifikačné a autentizačné údaje, záznamy o činnostiach osoby (logy) na úrovni aplikácií, domény, sieťovej, komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry, cookies

 

3.2   Uvedené firmy spravujúce naše webové stránky a e-shop sú:

 • BUFI s.r.o., Martinská dolina 60/A, 949 01 Nitra
 • Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tr. 247/85, 370 01 České Budějovice, ČR
 • Host Europe GmbH, Welserstr. 14, 51149 Kolín, Nemecko
 • Unihost s.r.o., Sochora 694/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, CZ

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

a)           Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

b)           Nevyužívaním zasielania noviniek a reklamných informácií nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. (napr. fotografia)

 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0944 702 970 poslaním e-mailu na adresu: info@mototechdiely.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Martina Kollára 56, 908 43 Čáry

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

 

Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, CZ

Marketingová firma

 • 24-pay s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Spravovanie on-line platieb

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Dopravná spoločnosť

 • BUFI s.r.o., Martinská dolina 60/A, 949 01 Nitra

Spravovanie SW na diaľku

 • Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tr. 247/85, 370 01 České Budějovice, ČR

Spravovanie SW na diaľku

 • Host Europe GmbH, Welserstr. 14, 51149 Kolín, Nemecko

Spoločnosť spravujúca a vlastniaca server

 • Unihost s.r.o., Sochora 694/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, CZ

Správca serverov

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dopravná spoločnosť

2022    mototechdiely.sk licencovaný predajca autodielov

TecDoc

Všetok obsah internetových stránok mototechdiely.sk, vrátane textov, dizajnu, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, je chránený autorským právom a jeho kopírovanie je bez písomného súhlasu autora zakazaný.

Facebook